דף הבית
 אירועים תשע"ה
 אודות המכון
 פעילות המכון
 סקרים תקופתיים
 מלגות
 קורסים
 תקצירי הרצאות
 קישורים
 קרנות מחקר
 המכון בתקשורת
 פרסומי המכון
 English
 המכון ברשתות החברתיות
Sponsored by
www.imply.co.il
קול קורא 2009

 

מכון נטוויזן לחקר האינטרנט

דצמבר 2008

 

קול קורא להגשת הצעות לקבלת מלגות מכון נטוויז'ן (תשס"ט) עבור עבודות דוקטורט הנערכות באוניברסיטת תל אביב

 

מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט של אוניברסיטת תל-אביב שמח להכריז, זו השנה החמישית, על חלוקה של שלוש מלגות לתלמידי/תלמידות דוקטורט מאוניברסיטת תל-אביב, אשר עבודת המחקר שלהם תואמת את תחומי ההתעניינות של המכון.

מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט של אוניברסיטת תל אביב הוקם בסיועה החשוב של חברת נטוויז'ן, על מנת לעודד את המחקר ולקדם פעילות אקדמית, מקצועית, ציבורית והסברתית, בנושאים הקשורים להשלכות חברתיות, תרבותיות, משפטיות, ניהוליות, חינוכיות ואחרות של האינטרנט.

המכון נועד, בין היתר, לעודד קשרים בין האקדמיה לתעשייה וכן לסייע בהתוויית מדיניות ממשלתית וחברתית בנושאים הללו. בין התחומים המעניינים את המכון לצורך מתן מלגות, ניתן למנות את הנושאים הבאים (אך לא רק אותם):

 • ממשל זמין
 • הפער הדיגיטלי
 • הסחר האלקטרוני
 • לוחמה מקוונת, לוחמת המידע וטרור מקוון
 • תקשורת מקוונת
 • למידה מרחוק
 • טלה-רפואה
 • אמנות ותרבות באינטרנט
 • קהילות וירטואליות
 • פרטיות וזכויות הפרט בעידן האינטרנט
 • קניין רוחני בעידן האינטרנט
 • היבטים משפטיים, עסקיים וניהוליים של מסחר אלקטרוני
 • סוגיות הנוגעות לעולם היהודי בכלל ולישראל בפרט
 • אתרי שטנה ואנטישמיות באינטרנט

ניתן גם להגיש הצעות בנושאים רלבנטיים אשר אינם מופיעים ברשימה זו; כל הצעה תיבחן לגופה. המלגות תהיינה בהיקף של 10,000₪ כל אחת ותוענקנה בטקס שייערך באוניברסיטת תל-אביב (בסביבות חודש מאי 2009).

 

בקשות לקבלת מלגה יש להגיש עד לתאריך 15 בפברואר 2009. על הבקשה לכלול הפרטים הבאים:

 • כותרת המחקר
 • שם התלמיד, שם המנחה, היחידה האקדמית
 • תאור תמציתי של המחקר
 • תרומתו הצפויה של המחקר
 • הסטאטוס הנוכחי של המחקר
 • תכנית עבודה ולוח זמנים צפוי
 • מדוע המחקר תואם את מטרות המכון לחקר האינטרנט?
 • מכתבי לוואי של המנחה ושל ממליץ נוסף, ובהם תמיכה בבקשה ואישור הפרטים הכלולים בה.

הנחיות להגשת הבקשה:

 • אורך הבקשה עד חמישה עמודים
 • את הבקשות יש להעביר לידי ארנון הרשקוביץ בדוא"ל: arnonher@post.tau.ac.il
 • נושא הדוא"ל יכלול את שם המבקש/ת ואת המילים "בקשה למלגת נטוויז'ן"
 • להודעת הדוא"ל יצורפו שני מסמכים: הבקשה למלגה ומכתב מן המנחה
 • מכתב מן הממליץ הנוסף יועבר ישירות לכתובת הדוא"ל הנ"ל
 • כל החומרים יישלחו בפורמט Word/rtf או PDF

ההצעות תיבחנה על ידי ועדת שיפוט מיוחדת, בראשות המנהל האקדמי של המכון. להלן רשימת קריטריונים לדוגמא שישמשו את הוועדה בהחלטותיה (הרשימה אינה בהכרח ממצה):

 1. סטאטוס העבודה (הצעת מחקר שעברה בהצלחה שיפוט תועדף)
 2. התאמה למטרות המכון והמלגה
 3. מידת הבהירות, הבשלות והמיקוד של המחקר
 4. הלימת המתודולוגיה לשאלות המחקר וישימותה
 5. איכות הניסוח והאירגון של ההצעה

על מקבלי המלגה יוטל להגיש דו"ח התקדמות שנתי (2 עמודים) ודו"ח סופי בתום המחקר. תרומת המכון וחברת נטוויז'ן למחקר, תצוין בכל פרסום הנובע ממחקרים אלו.